Privacyreglement

Professionaliteit, discretie en integriteit zijn voor mij belangrijke waarden. Daarom ga ik zorgvuldig met jouw privacy om.
Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Pascale Coacht, gevestigd in Amersfoort, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Pascale de Vries Coaching onder KVK nummer 60849096. 
Pascale de Vries is eigenaar en daarmee ook functionaris gegevensbescherming van Pascale Coacht.

Pascale Coacht is voornamelijk gericht op coaching, begeleiding, training en het geven van workshops. Ten behoeve van al haar activiteiten registreert zij gegevens van haar cliënten.
Het doel van dit privacyreglement is cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurt en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Waarom is het nodig?
Pascale Coacht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat je gegevens zelf aan Pascale Coacht verstrekt.

Het doel van de registratie van deze gegevens is om te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van een coachings traject, training en/of workshop welke Pascale Coacht in samenwerking met de cliënt uitvoert. 

Opgenomen gegevens.
Pascale Coacht verwerkt de gegevens die door haar cliënt/opdrachtgever bij de start van of tijdens het traject worden aangeleverd.
Dit zijn gegevens als: 
- naam
- adres
- woonplaats
- geslacht
- telefoonnummer
- e-mailadres
- informatie over doel van de vraag/opdracht en
achtergrondinformatie over de aanleiding
- gegevens m.b.t. kind en hulpvraag met daarbij de toestemming van ouder(s)/voogd.
- overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, mondeling, online of op papier.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die je zelf actief hebt verstrekt. Pascale Coacht gebruikt deze gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

In geen enkel geval worden verstrekte gegevens aan derden beschikbaar gesteld, uitsluitend met toestemming van de client of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Verder verzamelt Pascale Coacht volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van Pascale Coacht. Pascale Coacht verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud te verbeteren. Pascale Coacht verstuurt geen nieuwsbrieven en gebruikt geen cookies.

Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie. 

Pascale Coacht hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens, nadat een traject is afgesloten of een training/workshop is beëindigd. Dit in verband met de belastingwetgeving gelijk aan de gehele administratie als gevolg van de wettelijke verplichting t.b.v. rapportage en afdracht aan de Belastingdienst.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar welkom@pascalecoacht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Pascale Coacht je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pascale Coacht reageert zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op jouw verzoek .

Pascale Coacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via welkom@pascalecoacht.nl

Pascale Coacht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is dit reglement van kracht gedurende de gehele looptijd van de registratie. Dit reglement is in werking getreden per 25 mei 2018 en is via de website van Pascale Coacht te lezen.
 
25 mei 2018